Euroopa Komisjon
Euroopa Komisjon võttis 07.12.2005 vastu „Biomassi Tegevuskava”. Tegevuskavas nähakse ette meetmed, et hoogustada puidust, jäätmetest ja põllumajanduskultuuridest saadava energia ja materjalide tootmist. Selleks on kavas luua turupõhiseid stiimuleid ja kõrvaldada kõnealuse turu arengu ees seisvaid tõkkeid. Samuti nähakse tegevuskavas ette meetmed biomassi kasutamise edendamiseks soojusmajanduses, elektrienergeetikas, transpordis ja materjalidetööstuses. Samuti nähakse ette valdkondadevahelised meetmed, mis soodustavad rahastamist, biomassiga varustamist, uurimis- ja teavitustegevust.
 
Lisaks biomassi tegevuskavale võttis Euroopa Komisjon 08.02.2006 vastu „Euroopa Liidu Biokütuste Strateegia” koos hulga potentsiaalsete turupõhiste, seadusandlike ja teadusmeetmetega, et hoogustada kütuste tootmist põllumajanduslikest toorainetest. Selles dokumendis, milles arendatakse edasi 2005. aastal vastuvõetud biomassi käsitlevat tegevuskava, püstitatakse kolm peamist eesmärki: edendada biokütuste tootmist nii ELis kui arengumaades; valmistuda biokütuste laiaulatuslikuks kasutamiseks, parandades nende kulutasuvust ja suurendades nn teise põlvkonna kütustega seotud uuringuid; toetada arengumaid, kus biokütuste tootmine võiks hoogustada jätkusuutlikku majanduskasvu.
 
 
  1. Euroopa Komisjoni Energia ja Transpordi Peadirektoraat tegeleb Euroopa Liidus bio- ja taastuvenergiaga.
  2. Euroopa Komisjoni Põllumajanduse ja Maaelu Arengu Peadirektoraat tegeleb maaelu arengu poliitikaga 2007–2013
  3. Intelligent Energy    (21. juunil 2007  toimus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis Euroopa Liidu energeetikaprogrammi Intelligent Energy - Europe (IEE) infopäev. Infopäeval esitatud põhiettekande slaidid leiate siit.)
  4. Seitsmes Raamprogramm (FP7)(eestikeelne faktileht)
 
 

Alljärgnevalt on võimalik kiiresti leida Euroopa Komisjoni poolne info Eesti Vabariigi bio- ja taastuvenergia hetkeseisu kohta.
 
Bioenergybaltic - Põllumajandusministeerium, Lai 39/41, 10147 Tallinn   Telefon:    e-post: