Siseriiklikud projektid

Bioenergia tootmise teostatavuse analüüs Eesti asulates
Toetust antakse „Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava aastateks 2007-2013” alusel projektidele, mis aitavad kaasa arengukava eesmärkide täitmisele.

Toetuse eesmärk on tagada kohalikele omavalitsustele, teadlastele ja ettevõtjatele võimalused biomassi ja bioenergia kasutamist edendavate projektide käivitamiseks.

Toetust võivad taotleda väikese ja keskmise suurusega ettevõtted.

Toetuse maksimummäär on 50% (koos kohaliku omavalitsuse kaasfinantseerimisega) projekti maksumusest. Maksimaalne toetussumma on 300 000 krooni.

Toetuse taotlus peab sisaldama: 
1. Taotleja nime, telefoni numbrit, aadressi, registri- või isikukoodi, pangarekvisiite
2. Projekti nime
3. Projekti osapooli
4. Projekti eesmärki ja oodatavaid tulemusi
5. Projekti ajakava (aruande esitamise lõpptähtaeg 01.11.2008)
6. Projekti läbiviimise korralduse kirjeldust
7. Projekti eelarvet kuluartiklite ja finantseerijate lõikes ning taotletava rahastamise mahtu
8. Projekti põhitäitjate poolt varasemad elluviidud projektid
9. Projekti teostamise eest vastutavate isikute varasem kogemuse kirjeldus biomassi ja bioenergia valdkonnas

 

Tegevuste läbiviimiseks esitatakse MES-ile taotlus elektroonselt hiljemalt 29. novembriks.2007. Vajadusel annab MES taotlejale juhised taotluse ümbervaatamiseks.

MES otsustab taotluse rahastamise täies ulatuses või osaliselt lähtuvalt eelarveliste vahendite olemasolust ja bioenergia komisjoni ettepanekutest. Toetuse saaja nõustub avaldama läbiviidud projekti tulemusi ja osalema projekti tulemustega MES-i poolt läbiviidavates uuringutes „Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava 2007-2013” eesmärkide saavutamiseks. Taotluste hindamisel juhindutakse riigiabi andmise reeglitest.

Olulisteks hindamiskriteeriumiteks on:

 • Projekti eesmärgi vastavus arengukava eesmärkidele,
 • Läbiviijate kogemused ja kulude põhjendatus,
 • Kohaliku omavalituse kaasfinantseerimise suurus (peab olema vähemalt 10%),
 • Taotleja majanduslik võimekus projekti läbiviimiseks (ettevõtte omakapital peab vastama seaduses ettenähtud nõuetele),
 • Projekti jätkusuutlikkus,
 • Kasusaajate ring,
 • Toormebaasi ja maa olemasolu;
 • Mõju keskkonnale.

 

Projekti lõpetamisel esitab taotleja MES-ile aruande koos kuludokumentidega. Koos kuludokumentidega esitab taotleja MES-ile koduleheküljel avaldamiseks projekti aruande, mis sisaldab vähemalt järgmisi elemente:

 

 • Kokkuvõtet;
 • Projekti teostamise ajakava;
 • Tegevuste üksikasjaliku kirjeldust sh teostatavusanalüüsi.

 

Taotluste hindamine (*.xls)

Bioenergybaltic - Põllumajandusministeerium, Lai 39/41, 10147 Tallinn   Telefon:    e-post: